Retssikkerhed, sagsomkostninger og EU retten

Torsdag, august 11, 2016 Skrevet af:
Senest ændret Torsdag, 11 august 2016 07:29

Det er velkendt, at rigtig mange afgifter i den danske afgiftslovgivning er reguleret af EU-retten. Det samme gør sig gældende med momsretten, hvor de danske momsregler er dikteret af EU's momssystemdirektiv.

Dette betyder rent lavpraktisk, at de danske regler skal være i overensstemmelse med den bagvedliggende EU ret.

Det betyder også, at der ikke sjældent opstår tvivl om, hvorvidt de danske regler er i overensstemmelse med den bagvedliggende EU-retlige regulering, eller hvordan EU retten i det hele taget skal fortolkes.

Dette giver anledning til principielle EU retlige spørgsmål, som danske domstole ikke kan håndtere, hvorfor det er nødvendigt at spørge EU domstolen om, hvordan EU retten skal fortolkes. Dette sker ved en såkaldt præjudiciel forelæggelse.

I en række sager, vil sagernes problemstillinger ikke være så principielle, at det er nødvendigt at spørge EU domstolen. Dette ændrer dog ikke på, at disse sager, der bygger på EU retlige problemstillinger, i betydeligt omfang blive kompliceret af, at de skal afgøres i henhold til EU domstolspraksis og EU retten.

Det er alt sammen meget godt, men problemstillingen er, at sager der kompliceres medfører, at sagernes omkostninger stiger, hvilket er et problem, hvis den danske skatteyder måtte ende med at tabe sin sag.

Spørgsmålet er således om det er rimeligt, at føres der en sag, hvor lovgivningen alene bygger på dansk ret, så vil en sådan sag være væsentlig billigere i omkostninger, end sager, der bygger på EU retten, og i sidste ende kræver forelæggelse for EU domstolen.

I den sammenhæng virker EU retten som en meget effektiv stopklods for mange skatteyderes økonomiske mulighed for at få sin sag prøvet, idet begæringer fra Skatteministeriet om præjudiciel forelæggelse for EU domstolen, grundet uklarhed om EU retten, sammenholdt med den danske lovgivning, vil fordyre en sag i et sådan omfang, at skatteyderen ikke har råd til at få sin sag prøvet.

Dette medfører også det problem, at man ikke får afdækket disse principielle spørgsmål i samme omfang, som det er tilfældet med sager, der alene vedrører ren dansk lovgivning.

Praksis viser endog, at skatteministeriets advokat, Kammeradvokaten, meget klart påstår sig tillagt forhøjede sagsomkostninger i sager med EU retlige problemstillinger, grundet sagernes kompleksitet, og det dermed forbundne, forøgede, tidsforbrug.

Man kan spørge Ministeren – er det rimeligt, at danske skatteydere skal påføres forhøjede omkostninger i sager, hvor der er uklarhed om fortolkning af EU retten, eller værre endnu, i de tilfælde, hvor det er uklart om dansk ret er i overensstemmelse med den bagvedliggende EU ret. Eller, om dette ikke er en problemstilling, som rækker langt ud over den konkrete tvist mellem den danske skattyder og myndighederne, som myndighederne er nærmest til at bære omkostningerne til / risikoen for. I modsat fald er det danske skatteydere der betaler for at få afdækket danske reglers overensstemmelse med EU retten, og fortolkning / afgrænsning af EU retten, der principielt har betydning for hele EU.

I skattesager for de administrative klageinstanser er der mulighed for at opnå 100 % tilsagn til syn & skøn af ikke retlige spørgsmål. Man kunne argumentere for, at en tilsvarende ordning vil være rimelig, hvis tvisten ved domstolene og de administrative klageorganer vedrørte retslige spørgsmål af EU retlig karakter, i hvert fald i de tilfælde, hvor der træffes afgørelse om præjudiciel forelæggelse for EU domstolen.

En sådan løsning vil kunne sikre, at danske skatteydere, der har sager med retlige spørgsmål af EU retlig betydning har råd til at få sin sag prøvet. Som praksis er nu, vil dette ofte ikke være tilfældet.

Læst 923 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar