Skatteamnesti, eller?

Mandag, april 25, 2016 Skrevet af:
Senest ændret Onsdag, 27 april 2016 06:29

Der har i forlængelse af de såkaldte Panamadokumenter igen været fokus på spørgsmålet om amnesti for skattesnydere. Vi har i Danmark har tidligere haft en midlertidig amnestiordning, der dog ikke var den helt store succes. Svenskere har derimod med deres ordning betydelig mere succes, hvilket er et af argumenterne for at genindføre amnestien i Danmark.

Hvorvidt der skal gives amnesti er i sagens natur et politisk og moralsk spørgsmål, men inden man når til sådanne overvejelser, bør det mere relevante spørgsmål rejses; hvad er det eksakt, der skal gives amnesti for?

Ønskes der en ordning, hvor der gives amnesti for unddragne skatter, forudsætter det, at det klarlægges, at der er unddraget skatter, der har relevans for Danmark. Dette lyder banalt, men er det langtfra, eftersom det må formodes at en ikke ubetydelig del af de formuer, der er gemt i skattelylande ikke er oparbejdet på lovlig vis. At sådanne penge gemmes i såkaldte skattelylande har ofte relation til, at skattelylande, udover manglende opkrævning af skatter, også har den betydelige fordel, at pengene kan opbevares anonymt uden der stilles spørgsmål, hvilket er meget belejligt, for penge hidrørende fra økonomisk kriminalitet.

Derved aktualiseres et helt grundlæggende problem. Skal det sikres, at det er en unddragen skat, der vedrører Danmark, skal myndighederne have adgang til at kontrollere hvor formuen, eller skatteretligt mere relevant, den efterfølgende skattepligtige indtægt fra formuen, stammer fra.

Er det f.eks. fra narkohandel, underslæb, mandatsvig, skyldnersvig eller anden form for økonomisk kriminalitet, skal man så blot kunne anføre dette og så i øvrigt få amnesti i forhold til sit mellemværende med skattemyndighederne i forhold til det skattepligtige afkast fra formuen? Men hvordan skal den bagvedliggende kriminalitet så håndteres? Anmeldes denne til politiet af skattemyndighederne giver det sig selv, at ingen, der har sådanne penge gemt, vil benytte skatteamnestiordningen

Går man i den anden grøft, således at der ingen spørgsmål stilles til de formuer og indtægter der angives, risikeres det at amnestiordningen medfører medvirken til systematisk hvidvask af penge, hidrørende fra økonomisk kriminalitet, under dække af skatteamnesti. Det er oplagt, at kriminelle, der har gemt penge fra f.eks. narkohandel i skattelylande vil føre disse til Danmark, hvis muligheden for at få dem vasket hvide, ved blot at betale skatten, var til stede.

Indføres en sådan anonym amnesti vil det i øvrigt give en helt anden udfordring, idet der derved risikeres en konkurrence mellem landene om de mest gunstige skatteamnestiregler, og her er det oplagt, at amnestien vil blive søgt i de lande, hvor ordningerne er mest gunstige, og det er sikrest at opbevare pengene efterfølgende.

Det rejser så i øvrigt det næste problem; hvordan løses de internationale udfordringer det giver, hvis der er søgt, og givet henstand, i ét land, og et eller flere andre lande efterfølgende påberåber sig beskatningsretten, og retten til at straffe?

Det er således oplagt, at en anonym amnesti, hvor der ikke stilles spørgsmål til de formuer og indtægter der ønskes amnesti for, risikerer at blive anvendt mere til hvidvask af kriminelle penge, end amnesti for manglende betaling af skatter, og i øvrigt giver risiko for et ”race to the buttom” i forhold til at tilbyde de bedste vilkår for amnesti.

Dermed er vi tilbage ved den løsning, hvor der alene kan gives amnesti for unddragne skatter hvis den, der søger amnestien, kan dokumentere, at de skattepligtige indtægter, der søges skatteamnesti for, alene er et mellemværende mellem skatteyderen og de danske skattemyndigheder i form af unddragne skatter, og ikke andet.

Min påstand er blot, at de formuer, og de afledte indtægter heraf, der er skjult i udlandet, for en ikke ubetydelig dels vedkommende stammer fra økonomisk kriminalitet, således at en skatteamnesti ikke vil få den store betydning i form af at trække formuerne og indtægterne heraf tilbage til Danmark, medmindre der gives en generel anonym amnesti. En sådan amnesti vil dog således have den meget uheldige bagside, at der i realiteten, i meget stor udstrækning, vil være tale om statstemplet hvidvask af kriminelle penge.

Eller sat på spidsen; er pengene gemt i udlandet for at snyde med skatten, eller er skatteunddragelsen en konsekvens af, at pengene stamme fra kriminalitet, nødvendigvis må gemmes et sted, hvor de ikke kan spores, og hvor der ikke betales skat?

Den nuværende debat synes ensidigt at fokusere på, at pengene alene er i skattely for at snyde med skatten. Jeg er knap så sikker.

Læst 1167 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar