Betinget fængsel, nu også i skattestraffesagerne

Fredag, april 17, 2015 Skrevet af:
Senest ændret Søndag, 20 september 2015 07:04

Med vedtagelsen af lov 152 udvides området for betinget fængsel betydeligt, herunder i skattestraffesagerne, hvor udgangspunktet i henhold til Højesteretspraksis har været ubetinget fængsel, således, at der kun i særlige tilfælde kunne blive tale om betinget fængsel. Højesteret har begrundet dette med, at skattesvig skulle være en særlig form for økonomisk kriminalitet, der savnede den almindelige økonomiske kriminalitets karakteristika.

Det er vanskelligt at se rationalet heri, idet realiteten af gerningen er den samme, ofret bedrages og påføres derved et formuetab. Den eneste forskel er, at gerningen ved ordinært bedrageri går udover et offer, der potentielt set kan miste alt, som følge af bedrageriet. Så galt går det næppe det offentlige. Dertil kommer, at der i sager om skattesvig, udover erstatning / krav på skatten, tillige idømmes en tillægsbøde svarende til den unddragne skat. Gerningsmanden får altså også i økonomisk henseende en hårdere straf.

Med de nye regler anføres direkte, at kriminalitetens form ikke skal tillægges afgørende betydning for valget mellem betinget og ubetinget fængsel, og at adgangen til betinget fængsel, dog ikke gælder for større sager vedr. mere organiserede unddragelser, og kun undtagelsesvist ved fængselsstraffe over 1 ½ år.

straffelovrådet udtalte i forarbejderne til loven, at det er Straffelovrådets generelle opfattelse:

”at kriminalitetens art ikke bør tillægges afgørende betydning for valget mellem samfundstjeneste og ubetinget fængsel i konkrete sager.

Det er således også Straffelovrådets opfattelse, at der ikke er grundlag for fortsat at udvise særlig tilbageholdenhed med at anvende samfundstjeneste i sager om skattesvig. Straffelovrådet bemærker i den forbindelse, at der i sager om skattesvig efter fast praksis idømmes en tillægsbøde svarende til det unddragne beløb. Endvidere skal selve det unddragne beløb også betales.”

Justitsministeriet erklærede sig i forarbejderne enige heri.

Der er således ingen tvivl om, at området for betinget fængsel i skattestraffesagerne udvides betydeligt såfremt der ikke er tale om organiseret- eller bandekriminalitet i større omfang, eller gentagelsestilfælde.

Dermed er der endelig gjort op med Højesterets særegne fortolkning af skattestraffesagernes karakter, som en særlig form for økonomisk kriminalitet, der savner den ”alm.” økonomiske kriminalitets karakteristika. 

 

Læst 3756 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar