Seniornedslag, og åbenbart ulovlige afgørelser

Lørdag, november 16, 2013 Skrevet af:
Senest ændret Søndag, 20 september 2015 07:08

De særlige bestemmelser om seniornedslag i lov om skattenedslag for seniorer viser en meget uheldig retstilstand i relation til håndtering af åbenbart ulovlige afgørelser.

Problemstillingen er helt grundlæggende, at en række betingelse skal opfyldes førend, der kan opnås ret til seniornedslag. Hvorvidt disse betingelser er opfyldt administreres af ATP med klageadgang til ankenævnet for ATP.

Herom hersker der ingen tvivl og reglerne er for så vidt klare og logiske, men problemstillingen opstår, hvis arbejdsgiveren indberetter forkert til ATP, således at betingelserne, sædvanligvis beskæftigelsesgraden formelt set ikke, i forhold til det indberettede, er opfyldt.

I relation til indsigelse imod ATPs opgørelse gælder en lovfæstet klagefrist til ankenævnet for ATP, og er borgeren ikke opmærksom på, at beskæftigelsesgraden af den ene eller anden årsag er fejlagtigt opgjort, eller arbejdsgiveren har indberettet forkert, er løbet kørt, når klagefristen til ankenævnet er udløbet.

Det har ankenævnet i flere afgørelser slået fast, uanset hvor forkert opgørelsen fra ATP så end måtte være.

Jeg er bekendt med sager, hvor skatteyderen ikke har modtaget den årlige opgørelse, eller hvor skatteyderen ikke har været opmærksom på, at beskæftigelsesgraden er opgjort forkert, eller der er indberettet forkert af arbejdsgiveren.

Problemstillingen er, at SKAT efterfølgende ikke anerkender, at skatteyderen er berettiget til seniornedslag, men henholder sig til afgørelserne fra ATP eller ankenævnet for ATP, uanset hvor oplagt og velunderbygget / dokumenteret det er, at skatteyderen opfylder betingelserne for seniornedslag.  

Dette gælder også uanset, SKAT for så vidt er enig i, at betingelserne er opfyldte, men at borgeren ikke har fået medhold i ankenævnet for ATP, f.eks. fordi, der er klaget for sent.

Dette begrundes med, at der ikke er hjemmel til at indrømme seniornedslag, når en anden offentlig myndighed har opgjort beskæftigelsesgraden.

Den seneste afgørelse på området viser med al ønskelig tydelighed skattemyndighedernes holdning til spørgsmålet, idet et skatteankenævns afgørelse, hvorefter skatteyderen fik medhold i, at han var berettiget til seniornedslag, blev omgjort af skatterådet fordi den var ”åbenbart ulovlig”.

Det forhold, at skatteyderen ubestridt opfyldte betingelserne for seniornedslag i den konkrete sag, og i de øvrige sager, blev derimod ikke tillagt nogen betydning overhovedet, det blev faktisk overhovedet ikke nævnt som et moment.

Dermed må det også konkluderes, at det fra myndighedernes side er underordnet, at skatteyderne fratages et skattemæssigt seniornedslag, som skatteyderen ubestridt opfylder alle betingelser for at modtage, grundet formelle forhold, og at skattemyndighederne dermed omvendt fastholder en beskatning, som myndighederne positivt, og ubestridt ved er forkert, og dermed i bund og grund er ulovlig.

Man vil dog blot ikke ændre herved, da det vil være åbenbart ulovligt.

Det er altså status, at det efter myndighedernes opfattelse ikke er åbenbart ulovligt at opretholde en ubestridt materiel forkert beskatning, men derimod at ”overrule” en materiel forkert administrativ afgørelse, som alle parter vel at mærke er enige om, er materiel forkert.

Det er meget tvivlsom retssikkerhed. Dette gælder ikke alene i forhold til seniornedslag, men alle øvrige retsområder, hvor en administrativ afgørelse tillægges endegyldig betydning for skatteansættelsen, uanset hvor åbenbart forkert / ulovlig afgørelsen er.

 

Læst 6943 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar