Retssikkerhed – igen!

Fredag, august 02, 2013 Skrevet af:
Senest ændret Fredag, 02 august 2013 09:19

En lang række af de sammenbrud, finanskrisen har medført, har vist sig at indeholde et kulørt katalog af straffesager, hvoraf en del har omfattet skatte og momssvig.

Det er der for så vidt ikke noget usædvanlig i, idet skatte og momssvig altid har været en yndet kriminalitetsform. Det nye er, det fokus medierne har fået på området, hvilket er fuldt ud i tråd med myndighedernes stadig stigende fokus på skatte og momssvig.

At der er grundlag for en stigende fokus på området, viser antallet af verserende sager med al ønskelig tydelighed, idet der nu er en sagsmængde på mere end 1600 uafsluttede sager, mod en beholdning på 800 sager, for kun ganske få år siden.

Vi oplever tydeligt som forsvarere i skattestraffesager denne udvikling, idet sagsmængden vokser, men også at sagsbehandlingstiden, for de ikke profilerede sager, vokser tilsvarende.

Hvorvidt dette er udtryk for manglende fokusering på denne type sager fra politiet / anklagemyndighedens side, eller den stærkt forøgede sagsmængde kan være svært at sige, men faktum er, at flere og flere sigtede oplever helt uacceptable lange sagsforløb, der i bedste fald læner sig opad en krænkelse af menneskerettighedskonventionen.

Uanset, hvad grunden måtte være, ændrer det ikke på, at sagsbehandlingstider, på ofte op til flere år, lægger et betydeligt pres på den sigtede, og i realiteten medfører, at den sigtede allerede er straffet længe inden sagen måtte ende i retten.

Vi oplever ofte, når vi indtræder i sager, at de fra myndighedernes side blot har henlagt, uden nogen reel sagsbehandling, eller reelt flow i sagerne, igennem længere tid. I de mest graverende tilfælde op til flere år.

Dette er i sig selv uheldigt, men er særligt uheldig i sager vedrørende unddragelse af skatter og afgifter, idet sigtelsen i langt de fleste tilfælde baserer sig på SKATs opfattelse og vurdering af sagen.

Vi har flere gange kunnet konstatere, at hele grundlaget for straffesagen hviler på en urigtig forståelse og anvendelse af skatte og afgiftslovgivningen, og at den sigtede således igennem en længere periode, ofte flere år, har været sigtet på et forkert grundlag.

Myndighederne har da tilsyneladende også taget konsekvensen heraf, og anklagemyndigheden har derfor oprettet en række særlige stillinger til såkaldte ”specialanklagere”, der ansættes til at håndtere de” sværeste og mest komplicerede straffesager”, i samarbejde med SKAT, som det anføres på anklagemyndighedens hjemmeside.

Det er naturligvis prisværdigt, at der tages hånd om de ”sværeste og mest komplicerede sager”, men dette afhjælper ikke de grundlæggende retssikkerhedsmæssige problemer, sagsbehandlingen og særligt sagsbehandlingstiden, medfører for de almindelige sager.

Ansættelsen af særlige ”specialanklagere” viser derimod den helt grundlæggende problematik indenfor skattestrafferetten, at lovgivningen er så kompleks, at der selv indenfor anklagemyndigheden er behov for særlige specialister til at håndtere sagerne.

Det er tankevækkende, at lovgivningen er blevet så kompleks og uhåndterlig, at anklagemyndigheden er nødsaget til at ansætte særligt specialiserede anklagere til at føre sagerne, vel at mærke sager, der føres imod almindelig mennesker, uden specialviden eller særlig indsigt i reglerne.

Spørgsmålet er herefter, hvor det efterlader den sigtede? Der er ikke taget initiativ til at beskikke ”specialforsvarere”, der kan sikre ligeværdighed mellem forsvareren og anklageren.

Dette burde ej heller være nødvendigt, men praksis i skattestraffesager viser, at sagerne ofte har mere karakter af skattesager end straffesager, på grund af de skatteretlige problemstillinger, som sagerne indeholder.

Ansættelsen af specialanklagere viser, at myndighederne anerkender behovet for øget fokus på de komplicerede straffesager. Det havde blot været ønskværdigt, at dette ikke alene udmøntede sig i en anerkendelse af behovet for øget specialisering af anklagemyndigheden, men tillige forsvareren, dommere og domsmændene.

 

Læst 3213 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar