Camilla Vest, Helle Thorning-Schmidt & Stephen Kinnock

Onsdag, maj 15, 2013 Skrevet af:
Senest ændret Onsdag, 15 maj 2013 08:38

Umiddelbart skulle ovennævnte trekløver ikke i sammenhæng tiltrække sig den betydelige mediemæssige interesse, som de i de seneste par år, har været genstand for. Og da slet ikke for noget så trivielt som skat.

Interessen skærpes dog naturligt grundet sagernes karakter og persongalleriet. Dette ændrer dog ikke på, at sagerne isoleret set intet har med hinanden at gøre, men alligevel får det på ganske afgørende vis.

Det er i sig selv ikke interessant. Det interessante er derimod processen imod Camilla Vest, og den betydning SKAT fik for domsfældelsen i byretten.

SKAT var på vanlig vis indkaldt som vidne i sagen, og forklarede meget præcist, hvordan skattereglerne skulle forstås i relation til skattepligt til Danmark. SKATs vidneforklaring er gengivet i byrettens dom, hvor det helt præcist fremgår, at

”Vidnet forklarede hertil, at det for SKAT var væsentligt, at T1 havde arbejdet i Danmark. De har lagt vægt på, at der var tale om mere end en arbejdsdag, men han mener, at en arbejdsdag i princippet er nok til at etablere fuld skattepligt.”

Byretten fandt, at Camilla Vest var skattepligtig, og idømte hende herefter 1 år og 9 måneders fængsel, samt en tillægsbøde på 3.299.000 kr. for forsætlig skatteunddragelse.

Det relevante i relation til Stephen Kinnocks sag er, at byrettens dom er fra 25. november 2011 (Landsretten afsagde dom d. 5. november 2012), hvor SKATs medarbejder altså fortsat har forstået reglerne således, at en arbejdsdag i princippet er nok til at statuere skattepligt.

Afgørelsen i Stephen Kinnocks sag er fra d. 16. september 2010, altså mere end ét år tidligere, hvor man nåede det stik modsatte resultat. Det forhold, at man ændrede praksis i forbindelse med Kinnocks sag og tilsvarende ændrede ligningsvejledningen, var altså ikke et forhold sagsbehandleren i Camilla Vests sag var opmærksom på, da han afgav sin vidneforklaring.

Dette forhold er desto mere tankevækkende, idet ændringen af praksis i forbindelse med Stephen Kinnocks sag blev udlagt som en ændring, der er en naturlig følge af, at der var en decideret fejl i ligningsvejledningen, som blev fjernet i sommeren 2010.

Dette er i virkeligheden det allermest allarmerende. En ting er, at SKAT ikke kommunikerer ud, at praksis er ændret, det er i sig selv problematisk, men at SKATs egne medarbejdere, som vidne i en straffesag, ét år efter denne ændring, ikke er bekendt med ændringen, viser med al ønskelig tydelighed, hvor uheldig SKATs ageren har været.

Det er i virkeligheden tankevækkende, hvordan der kan være sket en så relativt afgørende ændring af praksis, uden at SKATs egne medarbejdere har været bekendt hermed, og dette vel at mærke i et tilfælde, hvor medarbejderen afgiver forklaring om reglerne i en skattestraffesag. Ligningsvejledningen har han tilsyneladende ikke forholdt sig til, eller læst forinden, han afgav sin forklaring.

At SKAT derudover, som medierne har afdækket, tilsyneladende bevidst har forsøgt at hindre Camilla Vests forsvarer i at få adgang til afgørelsen i Stephen Kinnocks sag og dermed den rigtige fortolkning af reglerne, er endnu mere rystende.

SKAT, som forvaltning, var således fuldt ud bekendt med, at der var en straffesag på vej igennem systemet mod Camilla Vest, hvor skatteansættelsen var foretaget på baggrund af en efterfølgende ændret praksis, og som dermed var forkert. Uagtet dette foretog man sig intet for at afværge, at Camilla Vest blev dømt.

Hele miseren kunne, og skulle, have været undgået, såfremt SKAT i forbindelse med, at SKAT blev opmærksom på fejlen i ligningsvejledningen, og ændrede praksis, meddelte dette på vanlig vis. Det valgte man ikke at gøre og konsekvensen blev et justitsmord, hvor SKATs egen sagsbehandler, var med til at føre kniven.

Heldigvis kom sandheden for en dag, og retfærdigheden skete fyldest. Dette skete dog alene af den grund, at pres på Helle Thorning-Schmidt medførte en offentliggørelse af Kinnocks sag.

Det kan løbe én koldt ned af ryggen ved tanken om, at det alene var en udefrakommende tilfældighed, offentliggørelsen af Kinnocks sag, der fik Camilla Vest fri.

Dette forhold giver forhåbentlig stof til eftertanke for dommerne i skattestraffesagerne. Der er trods alt en grund til, at SKATs medarbejdere efter fast praksis ikke tillades ført i civile skattesager.

Det er endelig tankevækkende, at hverken dommeren eller anklagemyndigheden opdagede, at SKATs forklaring var i strid med ligningsvejledningens ordlyd på daværende tidspunkt, og at Camilla Vest således blev dømt i fundamental modstrid med SKATs egen vejledning til sig selv om reglernes fortolkning, og dermed i strid med praksis / loven. Det er i allerhøjeste grad manglende retssikkerhed.

At Landsskatteretten efterfølgende af egen drift genoptog Camilla Vests skatteansættelse og nedsatte SKATs forhøjelse til kr. 0 viser med endnu større tydelighed, hvor uheldig denne sag var.

 

Læst 5070 times

Praktiske informationer:
Advokat (H)
Indehaver, skattepartner

Skattesagsadvokaterne ApS
www.skattesagsadvokat.dk

tsa@skattesagsadvokaterne.dk 

Skriv en kommentar