Er en skatteombudsmand nødvendig?

Onsdag, maj 08, 2013 Skrevet af:
Senest ændret Søndag, 20 september 2015 07:09

Den seneste tid har vist, at SKAT, i flere tilfælde, har været villig til i sagsbehandlingen, at tilsidesætte en række almindelige skatteretlige principper, eksempelvis princippet om god forvaltningsskik, lighedsprincippet, hjemmelsprincippet osv.

Det har medført et politisk fra oppositionen om, 1) der skal laves en uvildig undersøgelse af SKAT og 2) at der skal laves en skatteombudsmandsinstitution.

I relation til spørgsmålet om en uvildig undersøgelse, vil det være en rigtig god ide. Der er nedsat en skattekommision for at finde ud af, om den daværende skatteminister havde blandet sig i sagsbehandlingen af Stephen Kinnocks skattesag.

Der er ingen tvivl om, at dette også er en alvorlig sag, og at det naturligvis er vigtigt at få klarhed over, om der var en involvering i sagen fra ministerens side, som ikke var tilladt. Men til hvad nytte, kan man spørge?

Ministeren er væk, og sagen er afgjort. Hvad skal den kommissionsundersøgelse så egentlig afhjælpe, når der ses på de enorme ressourcer der postes i undersøgelsen? Der kan blive givet en næse, eller der kan komme en rigsretssag, men hvilken varig betydning vil det give fremadrettet. Det er klart, at ministeren ikke må blande sig i konkrete sager, så det vil ikke give borgeren bedre beskyttelse fremadrettet.

Det vil en undersøgelse af det der nu er det kommet frem i relation til, at SKAT i sagsbehandlingen af flere skattesager, potentielt tilsidesætter grundlæggende principper inden for skatteretten, og måske endda Grundloven. Men her er den politiske reaktion i første omgang, at skatteministeren foranstalter en intern undersøgelse af sagen.

Men hvorfor kun en intern undersøgelse? Hvis det viser sig, at det her rent faktisk er et mere generelt billede, det de konkrete sager tegner, vil en eventuel undersøgelses konklusioner have enorm betydning for fremtiden.

 Og her kan spørgsmålet jo så rejses, er det ikke i alles interesse, at denne undersøgelse bliver lavet af uafhængige objektive personer, og ikke af SKAT selv. Specielt når dette arbejde vil have direkte betydning for ALLE skatteydere i Danmark, og ikke kun i relation til én skatteyder, der endda fik det ønskede resultat.

Det er således ønskeligt, vel egentlig påkrævet, at der bliver iværksat en uvildig, objektiv undersøgelse, der kan bekræfte, eller afvise, det billede, der pt. er skabt om SKATs arbejdsmetoder.

I relation til en skatteombudsmand, har skatteministeren udtalt, at der jo er en retssikkerhedschef på skatteområdet, Margrethe Nørgaard og Folketingets ombudsmand, hvorfor skatteministeren slet ikke kan se, at der er behov for en ombudsmand på skatteområdet.

Hertil kan blot anføres, at så tager ministeren jo slet ikke kritikken, der er fremsat, alvorligt. Kritikerne har, med rette, anført, at der kun eksisterer en af skatteministeriet afhængig – selvom det bedyres at dette ikke er tilfældet – retssikkerhedschef for skatteområdet, der i de seneste dage har været helt utrolig passiv.

I relation til Jesper Nielsen-sagen (Kasi-Jesper) har retssikkerhedschefen endda udtalt, at denne venter en dom i sagen. Men hvorfor nu det. Retssikkerhedschefen skal holde øje med SKATs som forvaltning, og da sagen ikke vedrører SKAT som forvaltning, men skattepligt eller ikke skattepligtig, ville det jo klart være på sin plads, at retssikkerhedschefen udtalte sig om de forhold som omverdenen er blevet præsenteret for i den seneste tid.

I stedet er det direktør i SKAT, Jesper Rønnov, der udtaler sig om forholdene. Men hvor er retssikkerhedschefen. Den person, som er indsat for at sikre, at skatteyderne bliver behandlet på en ordentlig måde af SKAT, og som skal sikre, at SKAT kun foretager indgreb og ikke overgreb mod borgeren.

Med så passiv en retssikkerhedschef, og i øvrigt en retssikkerhedschef uden nogen form for sanktionsmulighed, er ubrugelig på skatteområdet, og særlig som vi ser eksempler på SKATs fremfærd i de seneste sager.

Lad os få den ombudsmandsinstitution på skatteområdet. En institution, der kan agere hurtigt, både på klager direkte fra borgere, men også ad egen drift, eksempelvis hvis medierne får fat i sager, som er kommet frem i den seneste tid.

En institution, der rent faktisk kan sanktionere SKATs manglende efterlevelse af love og principper, lige så hårdt, som skatteyderen bliver, hvis disse ikke efterlever skattelovene og de skatteretlige principper. En ombudsmand, der kan skabe balance i styrkeforholdet mellem SKAT og skatteyderen. En ombudsmand, der også kan sin skatteret.

I dag er der slet ikke balance. Skatteyderen er som musen, der bliver trådt på af elefanten, blot med den forskel, at elefanten i dette tilfælde ikke er bange for musen, og løber musen op, for at træde på den.

En god sanktionsmulighed ville være, at en skatteombudsmand kunne erklære SKATs afgørelse ugyldig som følge af de metoder SKAT har brugt, for at nå resultatet for afgørelsen.

En ugyldig afgørelse ville betyde, at der i visse situationer ville indtræde forældelse for SKAT i relation til at lave en genoptagelse af skatteansættelsen. Helt konkret vil SKAT opleve, at skattekrav, selvom disse i sig selv er legitime og lovlige, ville blive erklæret ugyldige og forældede for SKAT, som følge af, at retssikkerheden er blevet tilsidesat.

Det vil med sikkerhed få SKAT til at overveje deres fremgangsmåder og metoder i sagsbehandlingen. SKAT vil netop, hvis der ikke bare er tale om tre enkeltstående eksempler, men om en mere generel tendens, risikere at miste mange skattekrav som følge af deres adfærd. Det vil i sig selv have en præventiv adfærdsregulerende effekt i SKAT.

Samtidig vil det betyde, at skatteyder og SKAT er mere ligeværdige parter i verserende skattesager, og skatteydere vil således ikke opleve at blive sat overfor pres, trusler, manglende udlevering af relevante afgørelser, med betydning for skatteansættelses osv. osv. som eksemplerne i den seneste tid har vist.

Lad os få den ultimative retssikkerhed på skatteområdet. En hurtig, konsekvent og objektiv institution, der kan sikre borgeren ikke bliver kørt over af SKAT.

 

Læst 5206 times

Skriv en kommentar